Home

Termodynamik smälta is

Smältning: från fast till flytande - FörberedandeFysi

Termodynamik - Is i läsk (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå. Molekylerna behöver ett extra energitillskott för att lösgöra sig från varandra. Smältvärme mäts i joule per kg, joule per g eller joule per mol.. Vid stelning frigörs motsvarande mängd värme, vilken måste avledas för stelningen ska fortsätta 2. Sedan måste vi smälta 2,0 kg is: är för is 3. Vidare måste vi värma upp vattnet från 0 grader till 100 grader. I detta fall använder vi den specifika värmekapaciteten() för vatten som alltså inte är lika stor som den för is. Den specifika värmekapaciteten för vatten är 4

Termodynamik Föreläsning 5 - Energibalans för Öppna System Author: Jens Fjelstad Created Date: 9/10/2010 1:39:51 PM. 2: Energi som krävs för att kyla ned isen + energi som krävs för att smälta isen 3: Ställ upp en jämviktsekvation där den ena sidan är energin som krävs för att tina isen till sluttemperaturen och den andra sidan energin som krävs för att kyla ned den is som nyligen var vatten, också till sluttemperaturen Fysik A - Termodynamik - 100 g is blandas med 100 g 100gradigt - VG. Energin det tar att smälta isen: E=Cs+m = 334000*0,1 = 33400 J Hur mycket temperaturen minskar på det varm vattnet om vi tar 33400 J ifrån det: E/C*m = 33400/ 4190*0,1 = Cirka 80 grade 5 Termodynamik Temperatur, inre energi och värme 1 En sluten behållare med konstant volym placeras i en snöhög. Då trycket i behållaren stabiliserats är trycket i den 520 Pa. Behållaren placera sedan i kokande vatten. Då trycket återigen stabiliserats är det 720 Pa. Vilken temperatur hade snön

termodynamik(klassisk termodynamik härledd från statistisk mekanik, statistisk termodynamik ) uiddynamik, kontinuummekanik (klassisk & kvant ) fältteori icke jämviktstermodynamik 3 / 35 Huvudfrågor i Klassisk Termodynamik För ett termodynamiskt system frågar vi oss: 1.Vilka processer är möjliga utifrånEnergiprincipen, och vad ä Glycerolet har temperaturen 18°C från början. Vid 18°C börjar det att smälta, då åtgår energi. Så länge glycerolet smälter går all tillförd energi åt till smältningen. är man tillfört 45 kJ energi har all glycerol smält. Det ger oss att smältentalpiteten är 180 kJ/(kg·K). När all glycerol har smält börjar temperaturen. Termodynamik, fett och bantning. Inlägg av Frits van der Bergen » ons 07 jun 2006, 19:27 Hej Sten Sture Skaldeman är en pigg och glad herre som har skrivit en populär bantningsbok (www.skaldeman.se). Med en liten magsäck och en god förmåga att snabbt smälta kött

Termodynamik - Wikipedi

 1. dre trolig fördelning (svart peppar ovanpå vitt salt) till en mer trolig fördelning (grå blandning)
 2. Tentamen i Termodynamik, F2 15/3 2002 Skrivtid: 8-13 Hjälpmedel: Räknedosa, Physics Handbook. Använda beteckningar skall definieras i text och/eller figur. Uppställda samband skall motiveras. Korrekt antal siffror skall anges i svaret. Lösningarna skall vara lättlästa oc
 3. Termodynamikens första huvudsats postulerar att differensen mellan tillfört värme (Q) Smältvattnet har dock ökat i temperatur under det att isen smält därför ser vi en snabb ökning av den uppmätta temperaturen när termoelementet kommer ut ur isen och hamnar i det varma vattnet
 4. Termodynamik • Läran om energins generella egenskaper • Värme och dess omvandlingar mellan olika former studeras speciellt • Nära släkt med statistisk mekanik (många • Smält- och ångbildningsentalpierna motsvarar energin som krävs för en fasomvandling
 5. Start studying Termodynamik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Tentamen i Termodynamik, F 15/3 2002. Skrivtid: 8-Hjälpmedel: Räknedosa, Physics Handbook. Använda beteckningar skall definieras i text och/eller figur. Uppställda samband skall motiveras. Korrekt antal siffror skall anges i svaret. Lösningarna skall vara lättlästa och utförliga, men utan ovidkommande delar, så att de är lätta att.
 7. Salt används ju för att smälta is och snö på vägar, se fråga 14060 . Det kan då tyckas konstigt att man använder det på en slalombana, där man definitivt inte vill ha barmark. Man använder salt på en slalombana när underlaget är mjukt, dvs när snön är finkornig

Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer is att smälta. Anta att den kalla behållaren håller 0,00 så länge det finns is kvar och att den varma håller 100 hela tiden. o. C oC oC oC. 2. Etanol vid temperaturen -10,0 hälls snabbt i ett mätglas med volymen 100 och temperaturen 20,0 så att detta blir precis fullt. Glasmaterialet i mätglaset har massan 100 g, specifika.

Termodynamik/värme - Instuderingsfrågor - Fysik 1 - Vad är

Bestäm hur lång tid det tar att smälta isen. (5p) 2. En cylinder med en kolv är fylld med 0.1 kg av en gasblandning bestående av 25 % argon, 25% kväve och 50% koldioxid baserat på massa. Starttrycket i cylinder är 100 kPa samt har temperaturen 290 K. Kolven komprimerar gasblandningen med en polytropiskt process till e Termodynamik (upphettning av is) Matematiska och naturvetenskapliga uppgifter. Flashback Forum. Visa ämnen Visa inlägg Skulle annars gjort så att jag skulle börjat med att se vad som händer när isen och vattnet blandas (allt kommer ju smälta och nå en temperatur under 20 grader). Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalpi Kunna förklara hur ett kylskåp fungerar Känna till termodynamikens fyra huvudsatser (dessa kommer att behandlas översiktligt under någon av lektionerna v termodynamikens 1:a lag blir då Q1-2=w1-2 Vid en isoterm process gäller att arbetet som gasen utför ges av: a b C V V w1−2 =n'RT ln ⇒ a b C V V Q1−2 =n'RT ln och eftersom Vb <Va erhålls b a C C V V Q =Q1−2 =n'RT ln b a H H V V Q =Q3−4 =n'RT ln För de isokora processerna gäller, eftersom V=konstant och v V C dT dQ.

Biologisk termodynamik är den kvantitativa studien av de energiöverföringar som förekommer i eller mellan levande organismer, strukturer och celler och av arten och funktionen hos de kemiska processerna som ligger till grund för dessa överföringar. Biologisk termodynamik kan ta upp frågan om fördelen som är förknippad med någon speciell fenotypisk egenskap är värd den. Start studying Termodynamik 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Om vi skulle sedan lägga is i vattnet, det skulle smälta, precis som i kaffe exempel. Men den här gången är kalori kontinuerligt mäta temperaturen i vattnet. Värme lämna vattnet och gå in på isen, vilket gör att smälta, så om du sett temperaturen på kalori, skulle du se temperaturen i vattnet sjunker

Smält och kokpunkter. I tabellen nedan hittar du kok och smältpunkter för några vanliga ämnen. Observera att dessa bara gäller vid normalt lufttyck. Vatten kan till exempel koka vid lägre temperaturer om vi sänker trycket, vilket visas i det här videoklippet Jag samtalade med mina två handledare på VFU:n om smälta och frysa. vi kom fram till att färga is blir intressant och sedan för att se det smälta i varm och kallt vatten. man ser troligtvis tydligare att isen smälter när den är färgad. men med den pilotundersökning jag gjorde med barnen, fann jag att färgad is låg för långt ifrån deras verklighet. därför uteslöt jag detta i. Björnar tillhör familjen rovdjur, vilket inte säger mycket om levnadssätt - titta på pandan som bara äter bambuskott. Björnar har anpassats till en blanddiet och också tillbakabildat den köttsax som rovtanden (den bakersta premolaren) utgör hoss rovlevande rovdjur. Inte ens isbjörnen har hunnit bilda riktiga rovdjurständer, trots en återgång till ren rovdiet

Termodynamik - Naturvetenskap

Termodynamik FL3 FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN Fast: molekyler på relativt fasta positioner. Icke-komprimerbart. material utan att först smälta (sublimering ). • ångbildningskurva • smältkurva • sublimeringskurva. 6 P-v-T yta Ett ämne som krymper vid frysning Just i övergången finns en energitröskel, och om jag har rätt siffror (kan dem inte i huvudet), så krävs ungefär lika mycket (lite mindre) energi bara för att smälta ett kilo is, som för att sedan få samma mängd vatten att koka (dvs 100 grader eftersom man börjar från smältpunkten) T-1. Isolerad cylinder, två separerade gaser. Givet: Isolerad cylinder uppdelad i två slutna utrymmen m.h.a. en lättrörlig kolv. Vänstra. delen innehåller 1.0 m 3 kvävgas (N 2 ) vid 500 kPa och 80 C

Tentamen i fysik för C och D - Termodynamik - 2011-01-12 kl 8-13.15 Hjälpmedel: TeFyMa eller motsvarande tabell, institutionens formelblad (delas ut på tentan) samt godkänd miniräknare. Instruktioner: Varje uppgift ger max 4 poäng efter helhetsbedömning. Logiskt uppställda Det går inte åt mycket för att isen ska smälta. Tunn is smälter omedelbart. Men är rutan mycket kall så fryser det snabbt på igen när man tar bort De är i praktiken alltid 100%-iga. Allt annat strider mot termodynamikens lagar. Om dispersionen i rummet är frågan så mäter man hur fort det tar att värma en bil från samma. Exempeltenta för HL1204 Termodynamik Den riktiga tentan har 8 frågor och pågår i 4 timmar! _____ Anteckna på varje blad: Namn, personnummer och problemnummer. OBSERVERA: Maximalt ett problem får behandlas på varje blad och bara på en sida KTH kursinformation för FMH3305. Kursinformation. Student; Alumn; Anställd; Course information in Englis

Inför kursval FMH3305 Tillämpad termodynamik och kinetik 6,0 hp Administrera Om kursen. Gibbs energi och drivande kraft. /interstitiella lösningar, karbider, oxider and intermetlliska faser. Modellering av flytande lösningar, smälta metaller och slagger. Fasjämvikter och fasdiagram. Referenstillstånd. Drivande kraft för diffusion. I september 2012 registrerades den hittills minsta isutbredningen i Arktis. Med data från satelliter har forskare från SMHI analyserat förändringar i atmosfären, och jämfört förutsättningarna för isavsmältning 2012 med 2007, då isutbredningen hade.. Tentamen i Kemisk termodynamik 2000-10-23 kl 14-18 Hjälpmedel: Räknedosa, BETA och Formelsamling för kurserna i kemi vid KTH. Endast en uppgift per blad! Skriv namn och personnummer på varje blad! Alla använda ekvationer som inte finns i formelsamlingen skall motiveras och alla gjorda antaganden skall redovisas. Maximum 10 poäng per uppgift Granska smältvärme Beräkningar för att smälta is i vatten. Vad Entalpi Medel i Science. Här är hur du definierar specifik värmekapacitet. Värmekapacitets Definition. Lär de viktigaste inslagen i termodynamik: The Physics of Heat. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Anmäl dig nu Follow us on Instagram Följ nu. Termodynamikens tredje huvudsats är en statistisk naturlag som behandlar entropin i ett termodynamiskt system: För ett rent ämne som inte utgör en perfekt kristall i sin mest stabila form gäller inte nödvändigtvis vid absoluta nollpunkten. 16 relationer

Termodynamik, första och andra lagen, exergi, entropi

Video: Smältvärme - Wikipedi

Värme - Fysik 1 - Sammanfattning - Kurshjälpen - StuderaSmar

Tentamen i Termodynamik och statistisk fysik för F3 (FTF140) Tid och plats: Onsdagen den 24 augusti 2005 8.30-12.30 i V-huset. Examinatorer: Aleksandar Matic (0730-346294), Mats Granath (0708-938077) • Isbitar vi lät smälta för nollgradigt vatten • Varmvatten med vikt 75g- 49 grader varmt I enlighet med termodynamikens andra huvudsats sker denna överföring endast spontant till den kallare kroppen, det vill säga att värmen vill fördela sig jämnt av naturliga skäl övergång från fast fas till smälta ges en intressant redogörelse, och likaså är avsnittet om slagger av hög kvalitet. Man hade dock kanske väntat sig, att förf. skulle tagit med mera om de arbeten över slaggers och smälta metallers termodynamik, som utförts vid Norges Teknisk REHAU använder cookies på den här webplatsen, för att förbättra din användarupplevelse. Om du fortsätter använda webplatsen, godkänner du därmed att vi använder cookies Tentamen, Termodynamik och ytkemi, KFKA01, 2015-10-28 Tillåtna hjalpmedel: Minir¨ aknare, utdelat formelblad.¨ Slutsatser skall motiveras och berakningar redovisas. Tag f¨ or vana att alltid g¨ ora¨ en rimlighetsbedomning.¨ For godk¨ ant kr¨ avs minst 30 po¨ ang.¨ Den som bara ska omtentera termodynamikdelen gor uppgift 1-7

,Jaha, och varför skriver du på utrikiska Anders? Vi har ett alldeles utmärkt språk i det här landet och det går dessutom bra att beskriva mat med. Jo jag vet, ibland måste man bara sökmotoroptimera namnen och när ni andra envisas med engelska namn på tamefan allt så måste ju jag anpassa mig också. Det här receptet är lite en kombination mellan två av mina tidigare recept. Lite intressanta ovservationer här är att det krävs ungefär lika mycket energi att smälta is till flytande vatten som det krävs att sedan koka upp det. Så är du ute på fjället och ska koka te, välj flytande vatten istället för snö om du kan för annars tar det dubbelt så lång tid

Vattenånga är vatten i gasform, alltså ett av vattens aggregationstillstånd.Vattenånga bildas antingen när flytande vatten avdunstar eller när fast is sublimerar.Vatten avdunstar lättare ju högre temperaturen är. Motsatt övergår vattenånga till vätska igen (kondenserar) lättare vid lägre temperatur.På jorden är vattenånga en av faserna i vattnets kretslopp i hydrosfären Klockan 09:00 utförde vi den andra laborationen (Kemi/Fysik) som handlar om smält entalpi för is som behandlar termodynamik. Vi fortsätter även jobba på fysiklaborationen energiomsättning vid fritt fall och påbörjar Kemi/Fysik laborationen Fortsatt exemplet från steg 1 och 2, q = ms (deltaT) = 103,4 g * 4,184 J /g-C * -5,3 C = -2293 J. Detta representerar värmen borttagen från vattnet, följaktligen dess negativa tecken. Enligt termodynamikens lagar innebär detta att isbitarna i vattnet absorberas +2293 J av värme Termodynamik med hänvisning till Hans Havtuns Applied Tehrmodynamics, En isbit med temperaturen OOC läggs i ett glas och får smälta i ett rum vars temperatur är 200C. Under smältningen av isen är temperaturen hos isen och det bildade vattnet OOC till dess att all is har smält

Det är inte många veckor sen vi fick läsa hårresande rubriker i stil med: Nordpolen snart isfri för första gången någonsin!. Nu är vi inne i augusti och den arktiska solen står allt lägre på horisonten. Och isen, den vägrar smälta. I går såg det ut så här kring Nordpolen. Den vänstra bilden visar motsvarande tidpunkt 2007. Domedagsprofeterna har alltså än en gång haft fel.

Termodynamikens första huvudsats Energiprincipen för system + omgivning w > 0: arbetet utförs på systemet Arbete w q > 0: värme förs till systemet Värme q DU = w + q U w Smälta Förånga Höja T och fasövergångar Värmekurvan för vatten Smältvärme Förångningsvärme Uppvärmning q T ToC q (kJ) D H fus o D vap fortsätta smälta isen under tråden. Den drickande fågeln Vattnets avdunstning ger kyleffekt, minskat tryck i huvudet. Avdunstning av eter i kroppen ökar trycket Etern stiger i halsen och ändrar tyngdpunkten såatt fågeln doppar näbben i glaset Etern kan rinna tillbaka till kroppen och trycket utjämnas. Tillbaks i upprätt tillstånd Termodynamikens första huvudsats: Energi kan inte skapas eller förstöras, utan endast omvandlas. Termodynamikens andra huvudsats: Värme strömmar aldrig av sig själv från ett kallare föremål till ett varmare. Termodynamikens tredje huvudsats: Vid absoluta nollpunken skulle all rörelse och alla processer upphöra

Pluggakuten.se / Forum / Fysik / [FY 1/A] Termodynamik SVÅR!!

återkoppling och termodynamik av latent värme som båda påverkar energibalansen. Närvaron eller frånvaron av is vid polerna är kopplad till en minskad eller ökad meridian temperaturskillnad som i sin tur påverkar vindar och havsströmmar (IPCC, Chap 4: Introduction, 2007) Det är en av mätanordningarna som används i studiet av termodynamik, skapandet av de första iskalorimetrarna. År 1780 använde Antoine Lavoisier värmen från marsvinets andning för att smälta snö som omger sin apparat, vilket visar att andningsgasutbyte är förbränning, som liknar ett ljus Termodynamik hp Ström-nings-mekanik 4 Simulering och model-hp • Man läser upp till fyra kurser samtidigt (det ger mer tid att smälta varje kurs) • Man studerar i fyra läsperioder per år, två på hösten och två på våren . 6 De två sista åren (av fem): Välj mellan 14 masterprogram och totalt 44 spår 1 Ett modernt och internationellt universitet med placering i Kalmar och Växjö. Vi bidrar till samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan Värmerelaterade fenomen och studiet av dem i termodynamik framstår ofta som abstrakta för studenter. Studenterna förutspådde att isen skulle smälta då den beströddes med koksalt och att temperaturen skulle öka eller vara konstant

Vatten är på många sätt ett väldigt ovanligt ämne, om vi ser till dess egenskaper. I den här artikeln gås de kemiska av desa egenskaper igenom Först stiger temperaturen på isbiten tills den når temperaturen 0 °C. Då börjar isbiten smälta. När hela isbiten har smält stiger temperaturen på smältvattnet tills det når 100 °C. Då börjar vattnet koka och förångas. Sedan kommer ångans temperatur att öka. 3. 64,8 °C. 4

Särskilt entropi tar en del tid att smälta så det kanske är bra att prova Video 4 betydligt tidigare än datumet ovan, också som övning i att Liten introduktion till termodynamik Kap 1-8 till 1-10, Tryck och temperatur, Ex 1-5,6,7,9,11 Kap 2-1 till 2-7, Värme, arbete och TD1 (fig 2-12: se Ex 2-16). Ex 2-2,10,15,16,18 Kap 3. Förklara termodynamik . Innan experter utförs måste barn först förstå de tre lagarna i termodynamiken. Den första lagen om termodynamik säger att varje förändring i systemets inre energi är lika med systemet minus det arbete som görs av systemet Mänsklig användning. Efter vatten är de vanligaste lösningsmedlen organiska, till exempel etanol och terpentin.Bland oorganiska ämnen som används som lösningsmedel finns förutom vatten även ammoniak och superkritisk koldioxid.. Lösningsmedel har oftast låg kokpunkt, de avdunstar lätt eller kan avlägsnas med destillation, så att endast det lösta ämnet blir kvar Inlägg om termodynamikens andra huvudsats skrivna av genusbloggen. Frågan är om man inte borde bli politiker? Med min vetenskapliga kompetens skulle jag då kunna motivera allt på ett trovärdigt sätt, exempelvis är Jupiter den femte planeten från solen räknat, och därför måste vi höja kommunalskatten med precis 5% varje år för att väga upp Jupiters kraftiga gravitationsfält.

Pluggakuten.se / Forum / Fysik / Fysik A - Termodynamik ..

Ordet termodynamik bryter ner till thermo, menande värme, • Observera isen börjar smälta i vattnet som värmen flyttas in kall objekt. Om kalla flyttade in i heta föremål, i stället för varm i kylan, isen skulle hålla fast och pannan skulle bli kallare Statistisk Termodynamik Kompendium Jens Fjelstad, Marcus Berg Det här kompendiet utgör kurslitteratur för kursmomentet statistisk termodyna-mik i kurserna EMGA70 och FYGB02. Det finns också ett avancerat kompendium med material som inte kommer på samläsnings-tentan. (För er som läser fysik blir det däremot tenta på det. Du slipper en traditionell köksfläkt samtidigt som inductionAir får plats i både stora som små kök. Intaget till fläkten är smalt och diskret, vilket ger en friare känsla samtidigt som fläkten smälter in i omgivningen. Hällen blir en designmässig detalj i köket som utan tvekan kommer bidra till många års trevlig matlagnin förstå fastransformationer utifrån en termodynamisk beskrivning av fasta och smälta faser Termodynamik och statistisk mekanik TFYA12 - 6,0 HP - HT2 block4 Påbyggnadskurser. Materialtekniska analysmetoder TFFM40 - 6,0 HP.

Termodynamik, fett och bantning - Forum för vetenskap och

Termodynamik och statistisk mekanik, Materiefysik. Lärandemål. förstå fastransformationer utifrån en termodynamisk beskrivning av fasta och smälta faser; beskriva atomers diffusionsrörelser i material med koncentrationsgradienter med Fick's och Darken's ekvationer dokumentation (pdf) värme. ⇧[2] varm ↑ PRI

Bloggen ctail utvecklar på ett bra sätt det jag tidigare skrev om is.Omutifallatt någon skulle råka ha ett specialintresse för is och termodynamik kan det kanske vara kul att veta varför is är så bra på att kyla dryck utan att göra drycken vattnig Han hade ansvar för verksamheten inom gjutning och stelning, pulvermetallurgi, termodynamik, termomekanisk bearbetning, metallografi och Analytisk Kemi. Forskningen som utfördes var ren contract research, främst när det gäller materialutveckling och processutveckling för svensk metallindustrin, inklusive stål och pulvermetallurgisk verksamhet, med klienter som de stora svenska. 0480 Impuls 8.1 Termodynamik; 5020 krafter; 5030 densitet och tryck; 5080 värmepump; 6510 I2 3.1 Elektriska fält; 6530 I2 3.3 Magnetism; 6532 I2 3.3.2 Spolar; 6540 I2 3.4 Laddade partiklar i B-fält; 6550 I2 3.5 Jordens magnetfält; 6560 I2 3.6 Induktion; 6570 I2 3.7 Växelströ Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Bränslecellens termodynamik och elektrokemi: Nernsts ekvation, Tafels ekvation, cell-spänning, bränslecellens effektivitet och förluster för bränslecellens driftsspänning. Bränsleceller med protonutbytande-membran (Proton Exchange Membrane Fuel Cells): komponenter och system, konstruktion och prestanda, kritiska frågor och ny utveckling

 • Metro athens timetable.
 • Team wallraff stream.
 • Sweden custom cars.
 • Intagningspoäng gymnasium norrköping 2017.
 • Visma förening medlemsregister.
 • Indisk furste och rik karl.
 • But i'm only human lyrics.
 • Rabattkod hilton.
 • Ibanez 2018.
 • C13 tunnelbana.
 • Järvsö spa.
 • Ballett erwachsene buxtehude.
 • Scottish terrier züchter hamburg.
 • Rheinische bauernzeitung kleinanzeigen.
 • Ricky rich mamacita text.
 • Newspaper template.
 • Time care.
 • Retuschör utbildning.
 • Stjärntecken väduren och oxen.
 • Bärbar toalett.
 • Vps sverige billig.
 • Scala regensburg programm.
 • Sommerurlaub österreich all inclusive.
 • Zara blus.
 • Uni bielefeld prisma.
 • Gud är kärlek bibeln.
 • Delårsrapport exempel.
 • Beställa betyg från gymnasiet malmö.
 • Tanzlehrer kreis borken.
 • Vad händer med kroppen vid stress.
 • Mp3youtube.
 • Bockarna bruse engelska.
 • Brittiskt pund.
 • Munsår huskur.
 • Hammock jysk.
 • Maatschap boerderij.
 • Les dennis.
 • Jojobaolja kallpressad.
 • Limousine ko.
 • Tunn film crossboss.
 • Real thinspo vorher nachher.