Home

Källkritik äkthet

Källkritik - DinSäkerhet

 1. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här
 2. Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt filter mot den information man utsätts för. äkthet och tendens. Tid
 3. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan
 4. Källkritik 3. Grundläggande källkritik - Yttre kritik Lunds universitet 2008 3. Grundläggande källkritik Yttre kritik - äkthet Den första fråga vi måste ställa oss när vi skall bedöma en källa är om dokumentet är äkta eller inte. Denna granskning kallas ofta yttre kritik, eftersom den inte i första hand rikta
 5. En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen berättande källor och kvarlevor. Observera att källor saknas
 6. Källkritik‎ > ‎ Källkritiska principer. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens)
 7. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens

Källkritik för elever i årskurs 7-9 När digitala medier blir allt vanligare i undervisningen är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Här är underlag för dig som arbetar med källkritik på högstadiet Äkthet: hur pålitlig och sann en källa är. Tänk på: Vem har gjort sidan? Var är den publicerad? Vilket språk förekommer? Finns det en om-sida? Vilken typ av text rör det sig om? Tid: hur nära i tid sidan är gjord. Tänk på: När gjordes sidan? När uppdaterades den senast Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet Filmer om källkritik. Kritisk läsning. Film om att läsa kritiskt. Primary vs. secondary sources. Från Hartness Library. Relaterad information. Vetenskapliga publikationer. Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer. Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner). De klassiska punkterna man ska tänka på är: Äkthet Tid Beroende Tendens . Äkthet. Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen? Kan man komma i kontakt med upphovsmannen via e-post, telefon, post.

Kort uttryckt är källkritiken, ur ett forskarperspektiv, en samling riktlinjer för att avgöra en källas äkthet, trovärdighet och relevans för den fråga vi söker svar på. Inom historieämnet utgjorde dessa principer länge, och är kanske i vissa avseenden fortfarande,. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Källkritik 4: Äkthet Posted on september 2, 2016 av andersess När man försöker avgöra värdet av en historisk källa använder man sig av fyra källkritiska grundbegrepp Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli me

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9 Lektioner och lärarmaterial om källkritik för gymnasieskolan, SO-rummet. Källkritik, historiebruk och rasism. I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati Källkritik handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser. Vid en källkritisk granskning på nätet har du många möjligheter att göra egna efterforskningar och dra egna slutsatser kring källors trovärdighet och sanningshalt

Källkritik - sakerhetspolitik

Källkritik är en metod för att bedöma källors trovärdighet genom äkthet, tidsaspekt, beroende och tendens. Här kommer några enkla frågor för källkritik i vardagen Häftet lyfter fram dels fem kriterier och dels nio steg till källkritik på nätet. Häftet i dess helhet finns att läsa i Folkvett nummer 1/2017. Nedan följer en mycket kort sammanfattning först av de fem kriterierna och sen av de nio stegen. De fem kriterierna är äkthet, närhet, beroende, urval och tendens Äkthet: Hemsidan är inte en förfalskning då den har regeringskansliets logga samt att kontaktuppgifterna som kan återfinnas längs ner på sidan stämmer överens med de verkliga. Beroende: längst ner i texten står det att den är författad av manskligarättigheter.se och att vissa delar av informationen skall vara hämtad från EU vilket gör källan till en halv sekundärkälla

Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen. Äkthet Tendens . 1 Tid • Vilket tidsavstånd finns mellan källan och den händelse som källan rapporterar om? Tumregel Ju längre tid det har gått efter en händelse desto mindre tillförlitliga är d Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits

Källkritisk metod - Stagneliusskola

Skolans källkritiksundervisning behöver uppdateras

Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet Äkthet har att göra med källans autenticitet, d.v.s. om källan är det den utger sig för att vara. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver. En sammanfattning som handlar om källkritik Med tendens menas om ifall berättaren får ut något själv av att berätta historien, kanske den skulle ändra historien för att vinna ära eller liknande. Med andra ord om informationen är vinklad. Det finns även en faktor som kallas äkthet, vilket är ifall källan är äkta eller en förfalskning Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet Summering av källkritik Samtidskrav -är källan samtidig med händelsen eller gjord i efterhand? Tendenskritik -har uppgiftslämnaren / källan egna intressen i frågan Beroendekritik -är källorna beroende av varandra, så att t ex alla uppgifter är beroende av en huvudkälla? Äkthet -kan man misstänka förfalskning

Källkritik beskrivs ibland som sunt förnuft eller en sund kritisk inställning till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken 2. Gör källkritik till alla källor. Försök att fundera på följande frågor till att börja med (E) när du ska skriva källkritik: Äkthet - Kan man lita på källan? Känns det trovärdigt? (Motivera! Varför/varför inte?) Vem står bakom sidan/vem har skrivit boken? Är källan vinklad/neutral? Kom ihåg att motivera varför du tror. Vi hittar några dagböcker och kör igång med källkritiken. Äkthet? Är dessa texter verkligen äkta? De kanske är falska! Om Hitlers dagböcker vet vi att de var förfalskningar och därmed oanvändbara, medan däremot Goebbels' dagböcker är äkta, liksom den svenske diplomaten Grafströms dagböcker från samma tid Här gäller samma källkritik som för den föregående boken. Birger Wennberg använder sig av ungefär samma källor i denna bok. Äkthet. Boken är en sammanställning av delar som författaren tycker är Örebro historia. Den omspänner flera ämnen. En populär historisk läsning. Tidskriteriet

Kunskarav: resonemang om trovärdighet och relevans med ämnesrelaterat språk, struktur och citat Din uppgift: Din uppgift nu går ut på att skriva kortfattat hur du resonerar och vilka källor du värderar som mest trovärdiga så jag kan ta del av dina tankar. Du ska resonera utifrån detta urval av källor: Livsmedelsverket Wikipedia Skolverket Bloggtext Aftonblade Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel Källkritik handlar om att kontrollera äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partis Källkritik blogg Äkthet: Sidan tillhör Svenska Dagbladet och är därmed äkta. Tid: Jag hämtade informationen från sidan 7/10-13. Texten är skriven år 2008 och senast uppdaterad 2009 Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter.. dre del i tonåringars medieförbrukning och då behövs andra.. källkritik. 7:58. Källkritik. Lisa Eklund 53.676 views6 year ago. 17:28. Källkritik - historisk källkritik (äkthet, tid, beroende, tendens). Maria Dahlberg 12.575 views2 year ag Äkthet. Svepningen från Turin. Tidssamband. I källkritiken pratar vi om PRIMÄRA och SEKUNDÄRA källor. Vi försöker komma så nära ursprungskällan som möjligt. För när källor traderas, upprepas - till exempel under lång tid, då förändras de och förvanskas på grund av just

Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik - där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår - är sällsynt När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och tillämpa dem i tur och ordning på det valda källmaterialet Källkritik. Inledning. The following is placeholder text known as lorem ipsum, which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. äkthet. Idag är det viktigare än någonsin att ställa sig frågan om den källa man tittar på verkligen är det den utger sig för att vara Källkritiken hör inte till det vi diskuterar mest in-tensivt, trots att disciplinen har utvecklats i nya riktningar under 1980- och tendenskriteriet samt frågan om dokumentens eventuella äkthet. Dessa kri-terier är ju ytterst viktiga att inte bara känna till utan ha i ryggmärgen, så at

Närhet, beroende, tendens, äkthet, rimlighet är några viktiga punkter att titta på när man försöker bestämma hur värdefull en eventuell källa är. Antag att vi vill studera händelsen X. Och så hittar vi några papper som verkar handla om X och kör igång med källkritiken Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning Källkritik. Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin - men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete. - Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i sitt arbete Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös

källkritik om Gustav Vasa. Hej! jag ber om någon kan hjälpa och förklara hur kan jag tänka rätt för att kunna välja korrekt svar. jag har läst väldigt mycket denna källtext, men är fortfarande osäker vilken källkritik kriterium. passar mest till källtexten alltså är källtexten (äkthet, tid, tendens eller beroende Utöver att gå igenom de konkreta källkritiska metoderna - ex. granska en hemsida och dess layout, äkthet och tendens - finns det även en djupare diskussion kring andra delar av källkritik. Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som går emot vår egen övertygelse och vikten av kunskap som en del av källkritiken Källkritik innebär att du kritiskt ska kunna granska och värdera den information som du tänker använda i dina arbeten. Det kan handla om att kunna identifiera en källa och dess äkthet, se dess värde utifrån tid och rum, källans objektivitet eller partiskhet (opinionsbildning), eller relationen till liknande källor inom samma område Källkritik; Litteraturens epoker; E-biblioteket Visa undersidor till E-biblioteket. E-böcker och e-ljudböcker; Cineasterna - strömmande film; PressReader - tidningar online; Söktjänster; Teknikhjälp; Vanliga frågor och svar; Kontakt Visa undersidor till Kontakt. Kontakta biblioteket; Kontaktpersoner; Inköpsförslag; Fjärrlåneansöka Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Internet har revolutionera

Källkritik Sammanfattning - Studienet

Äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende är viktiga verktyg när man vill bestämma hur värdefull en eventuell källa är. Antag att vi vill studera Andra världskriget och hur det beskrivs av några dagboksförfattare. Så hittar vi några dagböcker och kör igång med källkritiken. Äkthet? Är dessa papper äkta Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Site

 1. B) Äkthet kan ha spelat in i en självbiografi. Det som kan vara problematiskt är när det kommer till äkthetskriteriet. Detta eftersom det kan vara förfalskningar och då har även tendenskriteriet spelat in eftersom syftet eftersom syftet med en förfalskning ofta är ekonomiska och/eller för att underhålla
 2. Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar som man kan se i Tanum, krukor som man har funnit i Egypten och mynt från romarriket. 2. - Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det
 3. dre. Om man inte nöjer sig med att tro eller inte tro på andras uppgifter utan börjar bedriva egen forsk-ning, om än aldrig så enkel, så har man lämnat källkriti-ken bakom sig. Den moderna källkritiken utformades av tyska histo-riker i början av 1800-talet
 4. Källkritik. Här hittar du alla lektionsförslag som tränar eleverna i källkritik, historia, gymnasiet. Barnarbete under industrialismen. Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys

Historisk källkritik Historia SO-rumme

 1. Arbetet med källkritik tycks i dag främst handla om att lära elever att bedöma källors tillförlitlighet utifrån historieämnets klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende och tendens. Det är bra men räcker inte i en digital vardag
 2. Källor och källkritik har därför länge haft sin naturliga plats i historieämnet. Det som kan skilja källhantering i historieämnet från till exempel källhantering i ett språkämne är att i historia måste vi hantera källor som historiska belägg som måste tolkas, till skillnad från information
 3. Övningar- Källkritik på nätet Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Upp-giften är att söka information och granska webbplatsen utifrån en av rollerna angivna nedan: Blivande elev Nyfiken förälder Arbetssökande lärar
 4. Källkritik för gymnasiet 1. Vad är en källa? < En plats, person eller myndighet som vi hämtar information från (t.ex. tidningar, bloggar, böcker, sociala medier, fingeravtryck, SCB etc.) Primära källor Ursprungskälla som ligger väldigt nära en händelse (brev eller person som deltagit i något som du vill veta mer om) Sekundära källor Andrahandskälla som ligger längre ifrån en.
 5. Äkthet Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal Varianter Källkritik -2001 21 - SQ4361 - StuDocu Skrivövning: Äkthet och igenkänning som kommunikation.

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Källkritik. Det finns några olika saker som man bör tänka på när man använder en källa och det är bl.a. äkthet och tendens. Äkthet betyder att man ska ta reda på om det som står i källan verkligen är sant. Med tendens menar man om faktan är vinklad,. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Svar: Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Svar: - 7 Skolverket: Källkritik. Internetstiftelsen: Källkritik på Internet . Koppling till Läroplanen (Lgr11, reviderad 2018-07-01) Samhällskunskap årskurs 4-6 Information och kommunikation • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. Samhällskunskap årskurs 7- Källkritik behövs för att förstå och tolka vårt källmaterial. Källkritik innebär att man bedömer värdet av sanningshalten av kvarlevor och källor i relation till vad man vill undersöka. Ett känt exempel på hur viktigt det är är Hitlers dagböcker som det blev en stor uppståndelse kring, men som visade sig vara falska Källkritik Du ska alltid förhålla dig kritiskt till olika källor. Du måste fundera kring källans äkthet; när den är skriven; om det finns andra källor som bekräftar berättelsen och om källan försöker påverka dig på något sätt

5

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken

Här kan du ta hem presentationen av källkritik som vi gått igenom under lektionerna. Under provet i islam 15 maj kommer även era kunskaper i källkritik att testas. Se till att läsa sidorna med övningar/info om källkritik särskilt noga i Religion Utkik. Kom ihåg ÄdelOST Äkthet Oberoende Samtida Tendens Källkritik Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter.. dre del i tonåringars medieförbrukning och då behövs andra.. källkritik. 7:58. Källkritik. Lisa Eklund 53.676 views6 year ago. 17:28. Källkritik - historisk källkritikkthet, tid, beroende, tendens). Maria Dahlberg 12.575 views2 year ag Källkritik - tänk så här! Postat November 17, 2016 av Lena Wadell. läsare eller mottagare av informationen ställer dig ett antal frågor. De klassiska kriterierna är: Tid, beroende, äkthet och tendens. De viktigaste frågorna du skall ställa dig är: Vem står bakom informationen? Är det en privatperson, politisk organisation,. Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik från 2013 de fyra kriterierna ungefär så här: Äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara

Att värdera källor

Källkritik - Vimmerby Gymnasiu

Källkritik är en metod för att granska information och fakta som finns i de källor som du väljer att använda. Du värderar källorna och väljer noga vilka du vill använda. Glöm inte att källkritik även går att använda på annat än text En gratis PPT-presentation om källkritik som du kan använda i klass-rummet t.ex. för att introducera ämnet källkritik för eleverna hittar du här: ganska tydligt, se även under äkthet ovan. Innehållet är falskt men det är kul på ett trovärdigt sätt. Vinklad för att vara rolig och innehåller äve 1) Vad är en källa? a) Något som ger information b) Något som alltid är sant c) Något som alltid är falskt 2) Vad är källkritik? a) Att inte tro på information b) Att fundera över om information stämmer c) Att källan är berömd 3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla Källkritik - alltmer viktigt ; Utökad sökning . Källkritik - alltmer viktig kunskap för att man ska veta vad som är sant. Källkritik innebär att man bedömer trovärdigheten hos de texter eller andra källor man har hittat. Det finns fyra kriterier att ta ställning till:.

Källkritik - umu.s

Källkritik är inget man kan gå igenom i två veckor och sedan aldrig återkomma till, utan det är ett ständigt närvarande moment i svenskan, precis som muntlig och skriftlig förmåga. - I alla kapitel, oavsett om det handlar om antikens litteratur eller språksociologi, finns därför uppgifter där eleven uppmanas att redovisa muntligt, skriva olika sorters texter och kritiskt. Äkthet; Tid; Beroende; Tendens; Du kan också fundera över följande saker: Vem står bakom källan? Varför är källan skapad? Är det en primärkälla, sekundärkälla eller tredjepartskälla? Under rubriken Metodik erbjuder Mikoteket en jättebra övning som lär dig att tänka mer källkritiskt: Mikoteket: Digital källkritik Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit. Magkänsla som ersätter kunskap och det blir både svårare och viktigare att förstå hur ekosystemet bakom vår tids kunskaps- och kulturbank - den digitala världen, fungerar

Källkritik - Lahol

Källkritik är att med hjälp av frågor kritiskt granska källan för att kunna bedöma dels dess användbarhet (passar källan att använda?), dels källans trovärdighet, syfte, ursprung och äkthet (går källan att lita på?). Inom parentes hittar du de kriterier som du är van vid från SO-ämnena. Frågan. Äkthet, tendens, tid och beroende Äkthet, tendens, tid och oberoende Äkthet, tendens, tid och frihet Äkthet, tendens, tid och självständighet. Foto av Magnet 4 Marketing dot Net / CC BY. Vilket ord har ingen koppling till källkritik? Skälla Källtillit Källa Beroende. Foto av Robert Couse-Baker / CC BY Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser. Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex at Källkritik, historiebruk & rasism. I detta interaktiva material prövas förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati

Källkritik och hänvisningar på webben - Historia i en

Källkritik kallas metoden vi använder oss av när vi försöker ta reda på ursprunget till en viss information, eller skilja sann information från falsk information. Genom källkritik kan vi avgöra om informationen är sannolik, trovärdig och verklighetsförankrad. Här följer länkar till kataloger med registrerade domäner. Här kan du söka på vem som äger ett domännamn Läs de tre intervjuerna från textilfabriken i Leeds 1831, Rejmyre Glasbruk 1924 och Textilfabriken i Bangladesh 2010 och gör övningarna som hör till. Försök sedan hitta så många förklaringar som möjligt till varför barnarbete är så vanligt vid inledningen av industraliseringen oavsett var eller när den sker med hjälp av artikeln i DN om barnarbet Källkritik för Internet Göran Leth och Torsten Thurén Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVA I svenska har hela klassen jobbat med källkritik. Vi har funderat kring vad källkritik är (kan vi lita på källan), vad är trovärdig, vad är sant eller falskt. Vi har jobbat både i helklass och enskilt. Vi har haft många diskussioner kring äkthet, vad man får säga men också kring begreppet fake news

Video: Källkritik - uppslagsbo

Källkritik för gymnasietCopy of deckKällkritik

Källkritik - Fyra grundkriterier. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet Källkritik är en del av medie- och informationskunnighet. Traditionellt brukar de källkritiska kriterierna beskrivas som äkthet, beroende, tid och tendens. Dessa är alla viktiga också i nätverkssamhället. Vi har utforskat människors informationssökning och källkritik under många år Vi lyfter källkritik och vikten av att vara frågande till källors äkthet speciellt i valtider. Maktens fördelning Landstinget och kommun . Uppgift till lektion Ni ska förklara vad som händer efter valet. För att kunna göra det behöver ni svar på ett antal begrepp KÄLLKRITIK (Informationen är hämtad från webbplatsen Infokoll.se) Vi ska aldrig tro att det vi läser, ser och hör är absolut sant. All information innehåller ett urval av fakta och åsikter och ibland till och med rena lögner. Källkritik är en metod som hjälper oss att kontrollera vad som är tillförlitligt och trovärdigt

 • Högsta slipkvalitet diamant.
 • House of the rising sun sons of anarchy.
 • Snöleopard hoppa.
 • Hur gammal är lisa tellbe.
 • Nederman avanza.
 • Bellman film.
 • Festtips 15 år.
 • Bar refaeli kind.
 • Akut subduralhematom.
 • 7 månaders bebis sömn dagtid.
 • Pzkpfw e 100.
 • Kommersiella fastigheter kalmar.
 • Vad är parallella linjer.
 • Eldriven traktor för vuxna.
 • Byta strålsamlare.
 • Mayweather vs mcgregor highlights.
 • Ballingslöv peppargrå.
 • Genomstruken engelska.
 • Exekutiva funktioner innebär att man.
 • The square kino lund.
 • Norrgavel påshylla.
 • Cut mp3 songs online.
 • Silver halsband dam guldfynd.
 • Opal förlag manus.
 • Ekonomi utbildning lund.
 • Frozen hallon margarita.
 • Trollkarl göteborg liseberg.
 • Kladdkaka nutella ägg.
 • Statist malmö.
 • Emporia.
 • Team fortress 2 xbox one.
 • Bli bortgjord.
 • Familjen annorlunda carlsson blogg.
 • Discofox schiebetür mit drehung.
 • Hur man lär sig kroatiska.
 • Path of building crashing.
 • Jbl reflect mini bt wireless bluetooth.
 • Handelsträdgård malmö.
 • Rödsippa.
 • Irlands naturtillgångar.
 • Antal slott i sverige.