Home

Träning efter stroke

Träning återskapar funktion efter stroke 2010-04-03. Varje år drabbas mellan 25 000-30 000 svenskar av stroke. Det kan leda till skador i exempelvis hjärnans talcentra eller den del i hjärnan som styr rörelserna. Men det finns möjligheter till återhämtning efter en stroke 6 månader, men även där har man visat effekt av träning såväl i funktion som i förändringar i representation i hjärnan (plasticitet) (8). Prognos De flesta som insjuknar i stroke insjuknar endast en gång men lever med varierande grad av resttillstånd. Tre månader efter insjuknandet är drygt 60 procent oberoende i förflyttning oc Du som fått stroke efter 65 års ålder och har behov av hjälp med till exempel hygien och påklädning kan få hemtjänst som stöd för att hantera vardagen. Att träna upp nedsatta funktioner Träningen är i början oftast inriktad på att förbättra kroppens olika funktioner som till exempel språket, minnet, uppmärksamheten och rörelseförmågan Spegelterapi är en träning som sker med den icke-påverkade handen och som genom illusioner i spegeln gör så att hjärnan uppfattar att rörelsen sker med den påverkade handen. Talträning efter en stroke. Svårigheter att tala och kommunicera kan drabba den som har fått stroke. Talet kan bli sluddrigt, det kallas dysarti Träning är bara en del av rehabiliteringen. Minst lika viktigt är att få kunskap och insikt om strokeskadan och dess konsekvenser. Det är viktigt att växla aktivitet med vila. Allt vi gör är rehabilitering Alla aktiviteter i det dagliga livet är träning efter stroke, till exempel att klä på sig, laga mat, sköta sin hygien

Uppmärksamhet och koncentration - Kognitiva funktioner

Stroke har vissa egenskaper, men drabbar personer som bär med sig sin egen historia, personlighet och sociala sammanhang med olika komorbiditet. Detta innebär att konsekvenserna av hjärnskadan efter stroke har en multi­dimensionell påverkan på de överlevande och deras närstående under en lång tid efter strokeinsjuknandet Rehabilitering vid stroke efter minst tre år Stroke är en vanlig orsak till funktionshinder, vilket i de flesta fall kräver långvarig rehabilitering. Idag finns många olika former av rehabilitering av strokepatienter. Rehabiliteringen kan innefatta träning för att återfå både fysiska samt kognitiva funktioner Efter till exempel en stroke kanske du har fått nedsatt rörelseförmåga i den hand som du brukar använda. Det kan vara inspirerande och sporra till träning för en del. Medan andra inte vill veta så mycket om sina mätresultat och kanske känner sig mer stressade än stimulerade av dem

Kalmarmodell för synträning efter stroke fre, maj 08, 2015 08:00 CET. Nästan var tredje person som får en stroke eller en annan hjärnskada drabbas av någon form av synnedsättning. Det rör sig om runt 10 000 människor per år. - Synträningen har saknats i strokevården, säger projektledare och synpedagog Krister Inde Efter en stroke är hjärntrötthet ett vanligt symtom, och för de drabbade kan besvären påverka hela det vardagliga livet. Trots det har sjukvården dålig kunskap om hur många som lider av hjärntrötthet efter en stroke, hur mycket det påverkar livet och vad man kan göra för att lindra besvären Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan till personer med nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke. Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke. Antidepressiv läkemedelsbehandling vid depression efter stroke. Prioritet 5 . Träning i visuell avsökning vid. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke

En intensivare och bättre preciserad träning efter stroke. Det hoppas överläkaren i rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset, Per Hamid Ghatan, kunna erbjuda patienterna i framtiden. I höst startar ett EU-finansierat projekt där Akademiska sjukhuset är en av tre kliniker i Europa där patienterna får använda digital träningsteknik som påminner om ett dataspel i hemmet Nu visar en ny studie från Tyskland att fysisk aktivitet ökar din förmåga att återhämta dig efter en stroke.. Studierna är utförda på möss som drabbats av stroke. De möss som fick tillgång till ett hjul att springa i hade en mer positiv återhämtning och förhindrade många av de negativa effekterna av en stroke, jämfört med djur som inte hade tillgång till fysisk aktivitet Träningsbarheten efter stroke är undervär-derad och fysiologiska faktorer påverkas på samma sätt vid träning efter stroke som hos jämnåriga individer (39-41). Enligt de rekom-mendationer som finns idag skall konditions-träningen bedrivas 2-7 dagar i veckan under 10 till 60 minuter vid varje tillfälle. Stora muskel Kontakt med brukarorganisationer för träning, peer-support och kunskapsinhämtning; PROGNOS . Stora delar av spontan återhämtning i sensomotorik, syn och kognition ses oftast under de första månaderna efter stroke, men förbättring kan ske i upp till ett år efter insjuknandet och även senare I lindrigare fall ger stroke bara begränsade symtom som försvinner redan efter någon dag. Ålder, hälsotillstånd och rehabilitering spelar också stor roll. Det är viktigt att rehabiliterande träning påbörjas så snart som möjligt efter insjuknandet. De flesta förbättringar ske

Vi vet att stimulans har betydelse efter stroke och med hjälp av tekniken kan patienterna erbjudas intensivare träning. Vi kommer att kunna följa tio patienter samtidigt vilket är väldigt effektivt. De får utrustningen med sig hem och det är framförallt den dagliga träningen i hemmet som ska utvärderas i studien Då alla med dysfagi efter stroke också har en central ansiktsförlamning, dysfunktion - innebär det att endast träning med IQoro, 90 sekunder per dag, förbättrar bägge funktionerna. Positiv effekt på talet - kunna forma lju

Ny behandling minskar hjärnskador efter stroke – Vetenskap

Träning återskapar funktion efter stroke - Vetenskap och Häls

 1. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut. Neglekt blir ofta bättre och genom träning kan det försvinna helt. Yrsel är vanligt i början, men avtar ofta någon månad efter insjuknandet
 2. Nationella riktlinjer för vård vid stroke innehåller rekommendationer om åtgärder inom insatser och behandling i akut skede, vård vid stroke och TIA, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention
 3. Specifikt för stroke- och hjärnskadeprogrammet. Intensiv stimulans för de förlorade funktionerna och multisensorisk träning används för att öka förutsättningarna för att du ska återfå funktion och kapacitet. All rehabilitering är unik och förändras efter hand som din träning och behandling ger resultat. Stroke- och hjärnskadeskol
 4. obrickor
 5. Det är aldrig för sent. Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt, men Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin, menar att det går att göra stora framsteg även lång tid efter en stroke. Det mesta hänger på hur mycket man tränar
 6. Instrumentet Nordic Stroke Driver Assessment, Nor-SDSA, är utformat för att bedöma lämplighet att återuppta bilkörning efter stroke (Caneman & Lundberg, 2004). Instrumentet anses dock inte vara en god prediktor för bedömning av personer med traumatisk hjärnskada (Radford, Lincoln & Murray-Leslie, 2004)

En stroke varar i minst 24 timmar och leder till långvariga efterverkningar på kroppen. Den kan drabba hela eller delar av hjärnan, beroende på var hjärnblödningen eller hjärninfarkten sker och hur djup medvetslöshet som uppstår Träningen anpassas efter Anneli och hon hoppas på fler framsteg framöver. - Det är viktigt att komma igång med träning efter en stroke. Visst skulle jag vilja springa och åka längdskidor igen Tidigt efter insjuknandet i stroke förbättrade forcerad träning (3 tim/dag i två veckor samt vante på normal hand 90% av vaken tid) också arm-/handfunktionen, men inte mer än traditionell handträning Efter en stroke har cirka 40 procent av de drabbade en kvarvarande nedsatt arm- och handfunktion, såsom nedsatt motorik, känsel och smärta i skuldran. Docent Christina Brogårdh leder just nu projekt som syftar till att få bättre kunskap om hur skuldersmärta och känselnedsättning i arm och hand efter stroke påverkar de drabbades vardag och livskvalitet Anpassa träningen efter detta. När du väl är medveten om dina begränsningar är det också lättare att anpassa träningen efter detta. När du ska träna i hemmet är det oftast bäst att göra det genom vardagssysslor och -aktiviteter. Var inte rädd för att ge dig på den syssla eller aktivitet som du känner dig mest begränsad i

Kändisarna som diggar längdskidor | Hälsoliv | Expressen

Rehabilitering efter stroke - 1177 Vårdguide

Video: Rehabilitering efter en stroke Hjärnfonde

Efter stroke får många ett bortfall av medvetandet om vänster kroppssida, så kallat spatialt neglekt. Ett dolt handikapp som ofta går vården förbi. Men forskning visar att virtual reality-teknik kan bli det nya, som gör det lättare att mäta och träna nedsatt kognitiv uppmärksamhet efter stroke Stenhård träning efter stroke kan motverka förlamning. Det visar en ny studie, skriver Dagens Nyheter. Patienter som tvingas använda sin svaga hand får bättre rörlighet Hjärnskador efter stroke. Stroke kan leda till en bestående hjärnskada med kvarvarande funktionshinder. Dock är förhoppningen att träning i vardagens invanda uppgifter kan göra att personen återfår förlorade funktioner eller att personen lär sig att utföra uppgifterna på andra sätt Hemmaboende individer efter stroke behöver regelbunden träning - resultat från en randomiserad kontrollerad träningen studie. I januari 2015 disputerade leg sjukgymnast Birgit Vahlberg vid Uppsala universitet med avhandlingen Physical Functioning, Body Composition and Exercise in Elderly Community-living Individuals with Stroke. Hä efter stroke. Överlevande nervceller kan ta över förlorade funktioner och hjärnans stamceller kan aktiveras och bilda nya nervceller och stödjeceller. Tack vare hjärnans plasticitet kan försämrade funktioner förbättras genom träning i ett längre tidsperspektiv, inte enbart hos yngre personer utan även hos äldre (Jönsson, 2012)

När man hör ordet stroke tänker nog de flesta på halvsidiga nedsättningar av rörelseförmågan, en hängande mungipa och en del tänker nog också på afasi men mer okänt är ett fenomen som kallas neglekt. Ungefär en fjärdedel av alla patienter med stroke uppvisar tecken på neglekt i det tidiga skedet efter stroke Synfältsbortfall är ett vanligt symptom efter till exempel stroke och innebär att vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner. Ögonmotorisk träning går ut på att lära sig att röra på ögonen för att på så sätt upptäcka information i området där det finns ett synfältsbortfall Ny forskning visar hur intensiv träning att röra en förlamad hand eller arm efter stroke reaktiverar hjärnans skadade områden och påskyndar rehabiliteringen - även lång tid efter skadan. Påvel Lindberg, sjukgymnast och forskare vid Uppsala universitet, disputerade i fjol på hur hjärnans plasticitet kan påverkas genom intensiv träning Målet med rehabiliteringen på Sommarsol är att Du ska erhålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, och kanske få ytterligare kunskap om diagnosen. Att hitta former för fortsatt träning och att återinlära och/eller förbättra de nedsatta/svaga funktionerna kan bidra till en ökad livskvalitet

Neurooptimal träning är skapat för maximal förbättring av rörelseförmågan, språkets funktion och andra kognitiva problem efter en stroke. Träningen består av intensiva dagliga övningar för att hjälpa personens specifika behov vid exempelvis rörelsehinder, kondition och talförmåga Stroke - Kan munskärmsträning minska kvarstående sväljproblem? Munnen har en central roll för livskvaliteten och för förmågan att äta. Det är relativt vanligt att man efter en stroke har svårt att svälja och tugga. Med denna studie undersöks vilken effekt träningen har på sväljproblem efter stroke

Stroke, träning och mjuk massagebehandling. I projektet undersöker vi effekter av träning och mjuk (taktil) massage efter stroke. Om positiva effekter uppnås kan mjuk massage i framtiden erbjudas som tillägg till vanlig rehabiliterande träning och behandling. Varje år diagnosticeras cirka 24 000 personer med stroke, de flesta över 65 år Sjukgymnasterna Anna Karlsson och Monica Skarin berättar om träningen under de program för neurologisk rehabilitering efter stroke och traumatiska hjärnskador Stroke i Uppsala. Rehabilitering bör sättas in så snabbt som möjligt. Vårt stroke rehab program anpassas till varje deltagare. Gemensamt hittar vi även aktiviteter för hemträning. Effektivare rehabilitering gör att man efter en stroke kan återfå många funktioner & återvända till ett normalt liv. Kontakta Bodymove idag Nyheter. Studie ger nytt stöd för hård träning efter stroke. Publicerad: 23 Maj 2007, 11:43 Med en kontroversiell typ av intensivträning, CI-terapi, kan fler strokedrabbade få tillbaka rörligheten, visar ny forskning De flesta patienter som insjuknar i stroke kommer direkt hem efter en kortare vårdtid på Strokeenhet. Väl hemma kan man få träning med hjälp av neuroteamet. Vissa kan behöva fortsatt inneliggande vård på annan enhet. Andra behöver hjälp med omvårdnad av kommunen. Då görs en vårdplanering på sjukhuset eller i hemmet. 1

Rehabilitering - STROKE-Riksförbunde

Modifierad CIMT vid stroke i subakut eller kronisk fas och med viss kvarvarande rörlighet i handled och fingrar - rekommendation FoU. Randomiserade kontrollerade studier visar att uppgiftsspecifik träning kan resultera i bättre förmåga i just den uppgiften som har tränats, till exempel att gångträning förbättrar gånghastighet och träning i att sittande sträcka sig efter föremål. Regelbunden träning. * Profylax ges generellt efter ischemisk stroke med statin, klopidogrel eller ASA ev. i kombination med dipyridamol. V.b. reglering av övriga riskfaktorer. Warfarin eller NOAK vid förmaksflimmer. Definitio Teknik för träning efter stroke? Idag finns det mängder av olika träningsappar. Vi börjar dessutom i allt högre grad få tillgång till olika intelligenta prylar. Vid Certec, Lunds universitet, forskar vi bland annat på hur den nya tekniken kan användas som stöd efter en stroke

stroke och TIA patienter på strokeenheten. Åtgärder Kommunikation: Vid afasi/språkstörning fortsatt bemötande enligt logopedutlåtande avseende träning och hjälpmedel. Be anhöriga ta hit fotografier ex. Efterhöra tidigare intressen/familjeförhållande Vid neglekt, stimulera från svag sida, placera sängbord på svag sida Jag skall göra en hjärtopperation om cirka 5 månader. Ja ni läste rätt !!! Jag måste vänta 5 månader, Vårdgarantin säger att man har rätt till vård innom 90 dagar, men det är bara skitsnack för den kan dom kringgå vid behov. Men hur som helst, dom skall byta ut min Aortaklaff mot en mekanisk klaf

Evidensbaserad rehabilitering efter stroke med nya

Rehabilitering och träning. Redan på akutavdelningen görs en bedömning av hur mycket träning och vilken typ av träning patienten sannolikt kommer att behöva under en tid framåt. Charlotte Wassenius disputerar om vardagen efter stroke. Att anpassa sig till konsekvenserna av en stroke tar tid Det används för de som har viss kvarvarande funktion I handen efter stroke och innebär att t.e.x. en vante sätts på den friska handen under 90% av patientens vakna tid och träning av den påverkade armen sker under flera timmar varje dag under några veckors period [5,6] Att hantera vardagen efter stroke. För tre år sedan drabbades Desirée Netterberg av stroke, 44 år gammal. Läs här hennes berättelse om hur stroken förändrade hennes liv men hur hon genom att skapa strategier för vardagen lärt sig att leva med sitt intellektuella handikapp

Handträning - Hjärna Tillsammans hjärna tillsamman

annan träning vid nedsatt rörelseförmåga i arm och hand, måttligt uttalad, efter stroke (prioritet 8). Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda • elektrisk stimulering vid kvarstående dysfagi efter stroke (FoU) • reversering av antikoagulantiaeffekt med idarucizumab, följt av intravenö En stroke kan påverka många olika delar av kroppen. Larma 112 om du eller någon annan i din närhet visar följande symptom: Förlamning: Stickningar, svaghet eller plötsliga domningar i ansiktet, armar och ben kan vara tecken på stroke.Oftast yttrar sig problemen bara i ena kroppshalvan, ofta vänster Denna sida innehåller 1 kunskapslucka. ADL-träning i hemmet efter utskrivning jämfört med ingen träning eller träning i öppenvård vid nedsatt ADL-förmåga efter stroke avseende livskvalitet, upplevd delaktighet och måluppfyllels

Träning efter en stroke är livslång och alla sätt att träna är ju bra. Jag kan bara rekommendera träningsformen och önskar att fler hittar hit, säger hon. Läs mer på 1177: Rehab-dans för dig med stroke (Extern länk) Katarzyna Filipowicz danskonsulent Region Jönköpings lä - Vi har redovisat metodens användbarhet när träning påbörjas 7 veckor efter stroke. Motsvarande har gjorts för användning i sent skede - 12 månader eller mer - efter stroke, i Japan och Tyskland. Resultaten visar att metoden kan ge en meningsfull effekt på gångförmågan, säger Charlotte Häger KOMMA TILLBAKA. Rehabiliteringen efter en stroke har stora brister i Sverige. För Magnus Edner hjälpte det inte att själv vara läkare i försöken att få bra eftervård. Efter två år åkte han till Taiwan och fick äntligen den träning han behövde. Det tror han räddade hans liv Stenhård träning efter stroke motverkar förlamning. Publicerad 2006-10-31 Sjukgymnasten Sara Vive tränar med Barbro Forslund Stevens. Bild: Erich Stering.

10 saker jag inte visste om Stroke förut men som jag vet nu

Kalmarmodell för synträning efter stroke - Synskadades

 1. net efter stroke. Publicerad: 9 Februari 2007, 09:53. Minnesträning med hjälp av ett datorprogram kan signifikant förbättra både
 2. Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de symptom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretill­försel. Syrebristen uppkommer när en blodpropp har bildats i något av hjärnans blodkärl, hjärninfarkt. Stroke kan även uppstå när ett blodkärl brister inne i hjärnan eller på hjär­nans yta, hjärnblödning
 3. ära fram tills de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift
 4. Tips på träning efter en stroke. 2015-09-22 • 46 sek. Överläkare ger dom bästa tipsen på att träna upp sig efter att man fått en stroke. Washington fruktar blodigt våld: Tror fortfarande de kan vinna.

Ny studie om hjärntrötthet efter en stroke - Neurologi i

Träning efter stroke ökar livskvaliteten . Eva Holmgren har skrivit en avhandling om fallolyckor efter stroke. Foto: Umeå universitet. Om äldre personer som har haft en stroke får träna intensivt minskar risken för fall väsentligt. Det gör också att de vågar vara mer aktiva i sitt vardagsliv Tuff träning efter stroken. RYTTARE. Glenn Sten, 60 år, körde för fullt på jobbet tills han var 54. Då sa kroppen stopp. Innan han fick sin stroke var han inbiten egenföretagare som körde grävmaskin 75 timmar i veckan och tjänade bra. Någon hobby fanns det inte tid för. Annons. Mer från Startsidan Stroke 1 Träning vid stroke 1 Högintensiv träning efter stroke 2 Upplevelse av högintensiv träning hos patienter post stroke 3 Vasa konceptet 4 Träningsläger enligt Vasa-konceptet i september 2018 5 Problemformulering 6 Syfte och frågeställning 6 Metod Design 6 Urval 7 Datainsamlingsmetod 7 Genomförande 7 Databearbetning Hemrehabilitering efter stroke innebär träning på vardagliga aktiviteter i den egna hemmiljön. Detta har visat sig ge bättre resultat än träning i sjukhusmiljö. Rehabiliteringen sker med hjälp och stöd av sjukhusets team för hemrehab

Behandling av lätt, medelsvår och svår hjärnskada, Region

Vägen tillbaka efter en stroke - En litteraturöversikt . Nilsson Sofia. Intensiv träning i samband med rehabiliteringsåtgärder påskyndar denna process. För att rehabiliteringen ska ge största möjliga effekt bör hjärnan utsättas för ett varierat impulsflöde 1.1 Stroke 6 1.2 Rehabilitering och arbetsterapi 7 1.2.1 Arbetsterapi vid funktionsnedsättningar efter stroke 8 1.3 Mental träning 9 1.3.1 Tre teorier bakom mental träning 10 1.4 Problemområde 10 2. Syfte 11 3. Metod 11-14 3.1 Design 11 3.2 Datainsamling 1 Vår tids hälsomantra är inte vila utan träning. Och stroke är en väldigt hemsk sjukdom, trots att jag känner stort sug efter att träna Träning i hemmet efter stroke minskar bördan för närstående. Nyhet: 2007-01-31 Det är betydligt billigare för samhället om patienten rehabiliteras i sin hemmiljö efter stroke. Efter en stroke kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala

Rehab & vårdAKUT-testet – StrokeRide

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Hårdträning efter semestern kan bli en dödsfälla för kroppen. Ny svensk forskning visar på risker för rubbningar i hjärtrytmen. Och stroke. - Symptomen är oro i bröstet och kraftiga. efter stroke. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats där 12 vetenskapliga studier stod till grund för resultatet. Resultatet visade att de arbetsterapeutiska insatserna för patienter i akut fas efter stroke består av bedömning, träning och mobilisering - Dans kan vara en utmärkt rehabiliteringsform för personer som har haft en stroke. Hjärnan är plastisk och multimodal träning och stimulans har en stor betydelse för återhämtning efter stroke. Dans innehåller många komponenter som rytm, musik, koordination, imitation, kreativitet och social interaktion, säger Katarzyna Filipowicz Hand träning efter stroke En stroke inträffar när blodtillförseln är tillfälligt avskurna från hjärnan. Effekterna kan vara förödande. Plötslig domningar och svaghet kan visas på ena sidan av kroppen. Slag offret lider av plötslig förvirring, talsvårigheter, svårt att se ord Ischemisk stroke . Intravenös trombolysbehandling inom 4,5 timmar efter insjuknandet (eller i vissa fall endovaskulär behandling med trombektomi) om patienten uppfyller specificerade kriterier; Visa översikt Hjärninfarkt - trombolys och trombektom

 • Den åttafaldiga vägen ne.
 • Kanadensisk popsångare.
 • Airedale terrier lebenserwartung.
 • Mäklarhuset helsingborg.
 • Tarmendometrios.
 • Förhandsavtal nyproduktion.
 • Frame blouse.
 • Fm radio.
 • Född vecka 21.
 • Transversella avvikelser.
 • Street art free tour berlin.
 • Bison miniskotare.
 • Elon musk maye musk.
 • Köttfärssås godaste.
 • Ersättning pengar engelska.
 • Korp till salu.
 • Köttproduktion nackdelar.
 • Bonnett hat.
 • In den schuhen meiner schwester gedicht szene.
 • Sql server management studio download.
 • Massagestol hyra.
 • Delice france.
 • Majkase gävle 2017.
 • Sociopat psykopat.
 • Ls17 holz verkaufen mod.
 • Såsom i himmelen slutet.
 • Rumsren hund börjar kissa inne.
 • Tack på rumänska.
 • Http www samer se.
 • Blanda ask och ek.
 • Wallace and gromit chicken.
 • Arlandagymnasiet esport.
 • St eriks rustik antracit.
 • Hatem ben arfa.
 • Donuts.
 • Cirkeln bok sidor.
 • V box mini sats verisure.
 • Sälja affischer.
 • Wimbledon 1987.
 • Remember privatlån flashback.
 • Antal profeter i islam.