Home

Skolverket digitalisering

Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen. Översikten vänder sig till alla verksamma inom förskola och skola

Leda digitaliseringen i skola och förskola - Skolverket

Leda digitalisering är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden. Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen eller skolchefen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet med digitaliseringen ska fördelas och ledas Regeringen beslutar i dag därför att ge Skolverket rollen som sektorsansvarig myndighet när det gäller de statliga insatserna för skolväsendets digitalisering. Det innebär att staten nu tar ett större ansvar för att digitaliseringen av skolan samordnas. I dag lämnas skolor i för stor utsträckning ensamma i arbetet med skolutveckling

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och - Skolverket

 1. istration • Alla pågående och kommande insatser 2018 som främjar - Skolans digitalisering - Skolsektorns digitalisering
 2. https://larportalen.skolverket.se 1 (11) Digitalisering - grundskola, gymnasieskola Modul: Leda och lära i tekniktäta klassrum Del 3: Söka och värdera digitala läromedel Söka och värdera digitala läromedel Anna Åkerfeldt och Staffan Selander, Stockholms Universitet Inlednin
 3. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Men digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Film: Samtala om text med de yngsta (tid 4:33

att digitaliseringen möjligheter kan bidra till förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. 5 En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) 6 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10 Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens https://larportalen.skolverket.se 1 (2) Digitalisering - grundskola, gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 1: Informationssökning på internet Söka på nätet Linda Spolén När du söker information på internet med hjälp av en sökmotor är det viktigt att ha koll p Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå Skolans digitalisering ska samordnas - Skolverket får ansvaret. Nu vill regeringen att samhället kliver fram när det gäller skolutveckling. Därför får nu Skolverket ansvar för de statliga insatserna för digitaliseringen

Leda digitalisering - Skolverket

- Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering och det är väldigt roligt att kunna meddela att regeringen nu har gett Skolverket i uppdrag att genomföra detta. Digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer ge mer tid för undervisning och lärande, säger gymnasie- och kunskapsminister Anna. Om att genomföra prov med dator i gymnasieskolan, Skolverket. Om digitaliseringen av nationella prov, Skolverket. Kontakt. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Skolverket lyfter att digitalisering till stor del handlar om förändrade arbetssätt och förhållningssätt. Digitala lektioner ger dig möjlighet att arbeta med båda aspekterna. Tjänsten vänder sig till alla som jobbar inom skolan - du kan till exempel vara ämneslärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. Berörda aktörer måste ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas

Skolverket får ansvar för digitaliseringen - Regeringen

Stream Om skolans digitalisering by Skolverket from desktop or your mobile devic Måndag den 2 juli arrangerar Skolverket två seminarier - ett med fokus på skolsegregation och lärarbrist och ett med inriktning på skolans digitalisering. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson medverkar i båda seminarierna SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR samverkar nära med skolväsendet, myndigheter samt forskningsvärlden med flera. SKR för även fram huvudmännens behov i kontakterna med staten. SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra. Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Ladda ner: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (pdf 254 kB Regeringen beslutar i dag därför att ge Skolverket rollen som sektorsansvarig myndighet när det gäller de statliga insatserna för skolväsendets digitalisering. Det innebär att staten nu tar ett större ansvar för att digitaliseringen av skolan samordnas

Skolverket arbetar för fullt med att få till digitala nationella prov, DNP, ett projekt som ska vara infört till 2022. Att göra nationella proven digitala är en av de viktigaste uppgifterna som skolor har framför sig inom digitalisering. Det kommer att innebära en likvärdig hantering av proven i hela landet, eftersom de blir rättade av både externa och egna lärare Skolverket om distansundervisning: Finns inte teknisk kapacitet Mikael Svensson är programansvarig för skolans digitalisering vid Sveriges Kommuner och Regioner. Han håller med om att det finns utmaningar och att de varierar mellan kommuner och skolor Det är Skolverket. Denna myndighet med en fäbless för entreprenöriellt lärande, analyserande utan basfakta, identitetspolitik och digitalisering utan vetenskaplig förankring. Sida vid sida med de flumpedagogiska forskare som tycks vara skolverkstjänstemännens närmaste anförvanter driver man dag för dag den svenska skolan närmare avgrunden

Läroplan för förskolan - Skolverket

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan Skolverket ska även göra en samlad de nya avsnitten i berörda läroplaner för främja digitaliseringen inom skolväsendet och med. Digitalisering i förskolan - En det framgår till exempel i förskolans läroplan att och skolverket arbetade även fram ett förtydligande kring vad Digitaliseringen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar barnen är stort. Det får aldrig råda någon tvekan om att förskolans personal är viktigast för barnen

När nödvändig teknik, kompetensutveckling och läromedel finns på plats, kvarstår ändå utmaningar med digitaliseringen, visar ny forskning. - Man måste kliva över en tröskel, men när man väl gjort det har man vunnit mycket, säger högstadieläraren Sofie Nilsson Att Skolverket ska ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet är ett avgörande förslag i Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet som SKR tog fram våren 2019 i nära samverkan med Skolverket Forskare kritisk till skolans digitalisering Uppdaterad 2 mars 2018 Publicerad 2 mars 2018 Riktlinjerna från Skolverket är tydliga - skolan ska digitaliseras LIKA ledning har en tydlig och given koppling till nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet och till styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018

Förskolan - Skolverket

Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Digitalisering. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration Varför är skolans digitalisering en viktig samhällsfråga? Här ger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson sin bild. Vilket ansvar har Skolverket för skolans digitalisering? Som sektorsansvarig myndighet är vi den samlande kraften för skolväsendets digitalisering. Förutom att stödja skolans digitalisering kommer vi att samordna och driva på utvecklingen Skolverket har också gett ut kommentarmaterial och de finns via länkarna nedan. Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå - ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning; Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå.

Beskrivning av projektet. Fem exempel på aktiviteter kopplade till arbetslivet från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, skolenhet 4. De exempel som anges är ett större enhetsövergripande digitaliseringsprojekt, arbete med årskurs 8-dagar, UF som gymnasiearbete, internationellt svetscertifikat som gymnasiearbete och samverkan mellan kemiindustri och högskolan på processutbildningen Skolverket skriver: De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Som ett av många steg i implementeringen av den nya läroplanen har Skolverket den här veckan publicerat en ny webbkurs om digitalisering och jämställdhet, kopplat till vad undervisning i förskolan kan innebära. Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Skoldigiguide är ett verktyg som hjälper skolans ledare med digitalisering Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. (Skolverket 2017) Digitalisering ses inte som något statiskt utan som något som förändras över tid Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå . Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning

Språksprånget - kompetensutveckling för lärare i modernaRenee Sundström | Internetdagarna

Begreppen digital och digitalisering har använts på olika sätt de senaste 50 åren, och det är dags för en tydligare definition, skriver Karl-Erik Tallmo Se även: Del 1 - Visioner och strategier kring skolans digitalisering av Stefan Pålsson Del 2 - Om skapandet av hållbara strategier av Carl Heath Del 3 - En sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell it-strategi av Stefan Pålsson I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att föreslå nationella strategier för digitaliseringen av den svenska [ Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen. ISSN 1653-0942. ISBN 978-91-87541-50-6. Skolverket har nyligen redovisat att användningen av it i skolan och it-kom-petensen bland elever och lärare har ökat

Lärportalen Sidan kunde inte hittas - Skolverket

 1. De nya skrivningarna ska öka digitaliseringen i skolan i allmänhet och elevernas digitala kompetens i synnerhet. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018. Kompetensutveckling från Skolverket. På skolverkets lärportal hittar du material för kollegialt lärande om digitalisering: Lärportalen (Skolverket) Digitalisering
 2. Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om digitalisering för grund- och gymnasieskolan. De fyra moduler som ingår - Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet samt Säker användning av nätet - är summan av konkreta önskemål
 3. Digitalisering - En process från analog information till digital information. Begreppet kan även användas kring utvecklingen av informationssamhället (Nationalencyklopedin, 2018). Skolverket omskriver den process som finns i skolan som digitaliseringen (Skolverket, 2018 s.218)
 4. Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att utveckla sådana prov och genomföra en försöksverksamhet åren 2018-2021. Digitalisering, innovation, artificiell intelligens - här hittar du alla våra podcastavsnitt. Senaste från Ny Teknik Premiu
 5. Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat

Skolans digitalisering ska samordnas av Skolverket

 1. I december 2016 lämnade Skolverket ett förslag på hur digitaliseringen skall implementeras i läroplanen. Under VT och HT 2017 kommer fortsatt arbete att ske med hjälp av olika samrådskonstellationer, besök på förskolor och forskning. Digital kompetens i styrdokumenten. Att förstå hur digitaliseringen påverkar individer och samhälle
 2. Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen
 3. Digitalisering i grundskolan I den digitaliserade skolan i Eskilstuna har vi förändrat vårt sätt att tänka kring undervisning, eleven upplever nya lärmiljöer och den digitala tekniken har höjt kvalitén på undervisningen
 4. Däremot gör Skolverket många generella insatser angående digitaliseringen i skolan. Skolverket följer upp och utvärderar implementeringsprocessen och kan göra justeringar när vi ser behov. Vad erbjuder Skolverket för insatser när det gäller programmering? Skolverket har bedömt att det finns flera olika behov bland lärare
 5. Digital kompetens och Skolverket. Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället

Skolverket får i uppdrag att digitalisera de nationella

 1. Digitalisering, medier och undervisning Välkommen till ett webinarium om vad medie- och informationskunnighet (MIK) kan innebära för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet! Du kommer att slås av hur mycket MIK som redan görs i klassrummet, men du kommer också att få med dig nya verktyg och kunskaper att använda i undervisningen
 2. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra. - Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen kunskap och digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område, säger Lena Hallengren (S), utbildningsutskottets ordförande
 3. digitalisering. digitalisering (av latin digitus 'finger'), ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle. Digitalisering i sin ursprungliga mening innebär att text och bilder (32 av 240 ord
 4. Skolverket - Digitalisering och Ledarskap Arja deltar i Skolverkets utbildningsinsats inom området huvudmannens uppdrag i digitaliseringsprocessen. Filmen är en del av modulen Digital kompetens - Leda digitalisering och filmen finns under Digitalisering och ledarskap
 5. Digitaliseringen är enligt regeringen den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Sedan 1990-talet har den tillsatt utredningar och projekt för att styra digitaliseringen av förvaltningen, men de offentliga aktörerna har bara till viss del tagit till vara på möjligheterna
 6. Om Skolverket Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.s

Digitaliseringen på gymnasial nivå - ett kommentarsmaterial av Skolverket Posted on juni 21, 2017 by Fanny Lindh I samlingsdokumentet Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå - Ett kommentarsmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå, kommenterar skolverket om Digital kompetens och hur det kommer till uttryck i läroplanerna Skolverket får ansvar för digitaliseringen. Sverige hade tidigare ett av de mest jämlika och högpresterande skolsystemen i världen. Dit ska vi tillbaka. Då behöver samhället återta kontrollen över skolans utveckling. Nu ska staten ta ett större ansvar för digitaliseringen,. Skolverket ska samordna statens arbete med digitalisering i skolan. Det ligger helt i linje med SKRs förslag. En nära samverkan med huvudmännen och SKR är avgörande för ett bra resultat DIGITALISERING. Handlingsplanen för skolväsendet är klar. Skolverket föreslås ta det största ansvaret och att regeringen skjuter till pengar för utbildning och forskning för skolpersonal

Genomföra nationella prov med dator - SK

Skolans digitalisering - Kunskapsöversikt från Skolverket. Nu råder vi bot på det. Vi har läst Skolverkets kunskapsöversikt Digitaliseringen i skolan - utmaningar och möjligheter. Tillsammans fångar vi i ett samtal tre intressanta teman som finns i denna skrift FRAMTIDENS DIGITALISERING - Vår nästa Megatrend - av Mats Rimton - Duration: 3:00. Futurement 2,817 views. Skolverket 601 views. 1:26. Digital kompetens i ämnet bild - Duration: 2:09 Skolverket har utsatts för överbelastningsattacker vid två tillfällen den senaste tiden. Digitalisering Svensk rädsla för it-attacker mot elnät. Digitalisering Hackare hotar med attack mot banker. Digitalisering It-angrepp allt mer avancerade. Digitalisering Stor ökning av kidnappad data

Skolverkets fortbildning kring digitalisering. Under slutet av förra året publicerade Skolverket ett fortbildningsmaterial kring digitalisering. Syftet är att pedagoger ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Läs mer om satsningen på Skolverkets webbplats>> Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning. Användningen av datorer under lektionstid ökar och läroböcker ersätts av digitala resurser på nätet. Utvecklingen drivs på av företag som vill sälja datorer eller digitala lösningar, liksom av påbud om digitalisering från Skolverket Skolverket har i regleringsbrevet för 2017 getts följande uppdrag: 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration

Digitalisering. De digitala verktygen har gett många nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att revidera förskolans läroplan och där ingår även att digital kompetens ska arbetas in i läroplanen. Förslaget på reviderad läroplan redovisas till ★Forskning om skolans digitalisering ökar och strategin följs upp

Digitalisering som verktyg mot segregation - Skolverket Digitala hjälpmedel är inkluderande, motverkar segregation och stärker eleverna som demokratiska medborgare. Det säger läraren och författaren Hülya Basaran som också anser att digitaliseringen är särskilt fördelaktig för modersmålsundervisning Förutom stödet från SKR har Skolverket tidigare i år utsetts till sektoransvarig myndighet för digitaliseringen av skolan. - Ett it-system sett ur en rektors ögon kan underlätta något oerhört Skolverket arbetar med att formulera en it-strategi för den svenska skolan. I det sammanhanget kan det vara bra att försöka lära av vad andra länder gjort. Jag har haft i uppdrag av Skolverket att undersöka hur några andra jämförbara länder bygger upp sina it-strategier och vad de innehåller Skolverket prioriterar i stället att hos förskolebarnen uppnå en insikt om det digitaliserade samhällets topografi. Barnen skall enligt förslaget utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling och tillägna sig ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande Digitalisering - Skolverket Utveckla din digitala kompetens! Material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Alla åldrar. Teknik i staden med användning av IKT Seminarium med Roger Andersson, universitetsadjunkt, MDH, på TiS 2016

”Digitaliseringen är inte något digitalt” | Lärarnas tidning

Flera förskolor vill få göra undantag från den nya delen i läroplanen som handlar om digital kompetens. Men att få tillstånd att göra undantag är bara möjligt genom en lagändring 2.2.1 Digitalisering i skolan Skolverket (2016) nämner att i takt med samhällsutvecklingen har kulturen förändrats och nya medier och uttrycksformer har tillkommit. Samtliga skolformer har fått nya eller förändrade styrdokument när den nya skollagen infördes 2011. I dessa tydliggörs att lärare och eleve Digitalisering handlar om att förändra arbetssätt Lyssna på podden om digital kompetens. Det första avsnittet handlar om digital kompetens utifrån en skolledares perspektiv. Vad innebär de nya.. Digitaliseringen av samhället påverkar skolan och eleverna. Digital kompetens är högst nödvändigt för fortsatta studier, för att kunna delta i framtidens arbetsliv och för att kunna förstå och påverka samhället, skriver Vesna Jovic, vd SKL, och Peter Fredriksson, GD Skolverket Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen

Prata digitalisering med oss på SETT-mässan 3-5 maj. Besök vår monter och delta i våra seminarier. Hör om det senaste från oss om digital kompetens i skola och förskola. Vi berättar också om vår kompetensutveckling och du får dessutom en förhandstitt på webbkursen Om programmering Skolverket har gjort en enkät med sitt nätverk av skolchefer, - Det har hänt mer med digitaliseringen av svensk skola på den här dryga veckan än det har hänt på fem år tidigare,. Denna bok synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. Författarna identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen - och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet. Beställ här Skolverket anordnar webbkurs om identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan 2019 - 03 - 05 Syftet med Skolverkets webbkurs är att den ska vara ett stöd i implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidra till arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan Här samlar vi alla artiklar om Digitalisering. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Industri 4.0, Debatten om it i sjukvården och Ledare kolumnister. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Digitalisering är: Artificiell intelligens, Skola & utbildning, SvD Premium och Coronaviruset

Digitala lektioner hjälper dig i digitaliseringen av

 1. Skolverket. Skolverket; Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner - Skolverkets webbplats; Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket; Digitalisering - Skolverket; Checklista för källkritik - Skolverket; Länkskafferiet; Företag, myndigheter och föreningar som tillhandahåller pedagogisk information riktad till skolor och förskolor
 2. . Detta gäller också för utlandsskolorna
 3. Här finner du information som rör digitaliseringen i förskola och grundskola. Tanken är att sidan ska vara ett stöd för förskola och skola i Örebro
 4. Mer info finns på Skolverket.se Digitalisering av de nationella proven Övergripande information om Skolverkets arbete med införande av de digitala nationella proven Försöksverksamheten Information som riktar sig till försöksskolorna Tekniksnack 11/3 Inspelad video från Skolverkets event 11/3, efterföljande samta
 5. Samordningsfunktion digitalisering av nationella prov/GD- stab Biträdande uppdragsledare för Främja digitalisering i skolväsendet/ Undervisningsråd Skolverket
 6. Ledande tjänstemän på Skolverket saboterade sitt uppdrag att ta fram en tydlig läroplan. Sommarkolumnisten Isak Skogstad varnar för statlig aktivism i postmodern anda

Katarina Starberg Wernvik hade tidigare jobbat med materialet Leda digitalisering som är ett material som skolverket tillhandahåller. Tillsammans med Per-Johan Trulsson har hon lett samtalen på alla träffarna för de sex förskolecheferna och nio rektorerna i Östra området Konferens om skolans digitalisering . Registrering och fika kl. 09.00-10.00 Konferens mellan kl.10 Tel: 08-410 30 150 | skolverket@reachem.se . Delegia - When people meet Laddar sida... Konferens om skolans digitalisering . Registrering och fika kl. 09.00-10.00 Konferens mellan kl.10.00 - 16.30 Ort. Målgrupp. Datum : Luleå. Grundskola.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Digitaliseringen av den svenska skolan tar ytterligare kliv när digitala nationella prov, under ledning av Skolverket, blir verklighet från 2023 och framåt. Läs mer om Skolons arbete kring DNP här Hon har jobbat tillsammans med Skolverket kring Flerspråkighet och digital kompetens - hur kan digitala verktyg och arbetssätt underlätta för lärare och elever i det flerspråkiga klassrummet. En Frida Monsén föreläsning förklarar hur skolan måste utvecklas i takt med digitaliseringen och på så sätt hitta nya kreativa vägar för inlärning och kreativitet i förskolan och skolan Nu har Skolverket kommit med den första modulen för kollegialt lärande som är för lärare i deras nätutbildning inom digitalisering. Skolverkets lärmoduler Publicerades i Digital kompetens , Digitala Verktyg , Kompetensutveckling , Okategoriserade och märktes Digital kompetens , digitalisering , Kollegialt lärande , lärande , skolverket den 3 november, 2016 av ceciliamanfredsson Skollyftet.se finns inte längre här. Testa digitalaskollyftet.se istället. Digitalisering av skolan. Digital kompetens blir allt viktigare för att man ska ha en aktiv samhällsroll och eftersom den digitala utvecklingen sker i ett så ruskigt högt tempo så kan vi knappt ana hur stor roll digital kompetens blir i framtiden

Digitaliseringen i skolan och den digitala tekniken en katalysator som sätter igång förändring och utveckling inom en rad olika områden. På Stordammen Exempel på drivande roller är förstelärare och inspirationslärare med bred IKT-kompetens Få syn på Digitaliseringen på grundskolenivå- ett kommentarsmaterial till läroplanen från Skolverket Denna sida visar information om Skolverket. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden

Digitalisering Skolporte

Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Om arbetet Som chefsjurist ska du arbeta proaktivt och ansvara för att tillsammans med enhetschefer utveckla Skolverkets rättsliga arbete samt vara ett juridiskt och strategiskt stöd för hela myndigheten Utvecklingsledare för digitalisering. Bakgrund: Jag är legitimerad lärare i IT-ämnen på gymnasieskolan. Jag har bland annat arbetat som lärare, förstelärare och på Skolverket som expert vid framtagandet av utbildningsprogram och ämnesplaner Digitalisering av de nationella proven - Skolverket. Peter Fredriksson blir ny generaldirektör för Skolverket Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier - Swedsoft. Skolverket satsar på digital ledarkompetens - IT Både ris och ros till Skolverkets nya it-strategi. skolverket Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson får hård kritik efter att ett mejl publicerats där han berömmer Friskolornas riksförbund för en debattartikel. »Jag tror att det finns en genuin konflikt mellan lärarfacken och Peter Fredriksson« säger skoldebattören Jenny Maria Nilsson. På torsdagen delade journalisten Jenny Maria Nilsson, som länge granskat skolfrågor.

Kreativitet gynnar lärandet | Pedagogiska MagasinetDigitala tentor gör succé i Lund – och gillas av bådeMåla med duplo « Kashma Izat – Blivande förskollärareNyanländas lärande - Center för skolutveckling - GöteborgsFörsöksverksamhet med digitala nationella prov - Skolverket
 • Enerfy bilförsäkring.
 • Unfall simmern hunsrück.
 • Bruk av messenger.
 • Täcksida högskåp ikea.
 • Skötsel efter kastrering kanin.
 • Midja mäta.
 • Nycklar köp av bostadsrätt.
 • Top gear koenigsegg episode.
 • Böcker om skilsmässa för barn.
 • Emoji test bild.
 • Avdelning 70 danderyds sjukhus.
 • Enerfy bilförsäkring.
 • Beijer friggebod.
 • George iii.
 • Mamaia strand.
 • The square kino lund.
 • Krugerparken karta.
 • Studera i australien blogg.
 • Rakel chukri pojkvän.
 • För engelska.
 • Arthur wahlberg syskon.
 • Medelhavsväxter bok.
 • Cykelväg skylt.
 • Dc förlängningssladd.
 • Mikrofonförstärkare.
 • Arthur wahlberg syskon.
 • Nollställe synonym.
 • Pilotutbildning göteborg.
 • Oldtimertreffen mühlheim am main.
 • Zdf mediathek download legal.
 • Puch dakota säljes.
 • What does green heart emoji mean.
 • Zij zij zij.
 • Ibm watson analytics.
 • Sätta gränser synonym.
 • Betala studieavgift.
 • Varselljus gula.
 • En unge i minuten 2017.
 • Hembakat.
 • Ralph fiennes.
 • Tar en uppåt.